Τι είναι ο Έλεγχος Ακεραιότητας Χώρου Room Integrity Test

Ο Έλεγχος Ακεραιότητας Χώρου (ΕΑΧ)- Room Integrity Test (RIT)

αποτελεί μια διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης της ικανότητας ενός χώρου να περιορίσει και να διατηρήσει την προστασία που παρέχεται σε αυτόν, από τα συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιάς χωρίς νερό, όπως είναι τα αέρια πυροσβεστικά μέσα.

Δηλαδή, ελέγχεται εάν ο χώρος είναι αεροστεγής επαρκώς ώστε να διατηρήσει την συγκέντρωση του αερίου σε επίπεδα ασφαλή, αποτελεσματικά και για έναν επαρκή χρόνο μετά την ενεργοποίηση της κατάσβεσης.

Pirasfalia

Που απευθύνεται ο Έλεγχος Ακεραιότητας Χώρου; 

Οι έλεγχοι ακεραιότητας χώρου πραγματοποιούνται συνήθως σε κτίρια με χώρους υψηλού κινδύνου, όπως κέντρα δεδομένων (Data Centers), δωμάτια διακομιστών, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, χημικές εγκαταστάσεις, μουσεία, γκαλερί τέχνης, νοσοκομεία ή άλλες εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύεται πολύτιμος εξοπλισμός, άτομα ή ευαίσθητες πληροφορίες. Εάν ένας χώρος αποτύχει στη δοκιμή, ο τεχνικός μπορεί να εντοπίσει σημεία αδυναμίας και να προτείνει λύσεις βελτίωσης της αεροστεγανότητάς του. Ο έλεγχοw ακεραιότητας χώρου είναι ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού πυρασφάλειας και απαιτείται από τους οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς παγκοσμίως. 

Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος ακεραιότητας χώρου; 

Ένας χώρος με την κατάλληλη ακεραιότητα διασφαλίζει τον περιορισμό των πυρκαγιών και της ελαχιστοποίησης των ζημιών. Αυτός ο τρόπος ελέγχου μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εξάπλωσης της φωτιάς, του καπνού και των τοξικών αερίων σε άλλα μέρη του κτιρίου τα οποία αν δεν ασφαλιστούν σωστά, ο καπνός και η φωτιά μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές και απώλεια ζωών.  

datacenter1

Η Σημασία της Προληπτικής Δράσης 

Ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί μόνο ένα βήμα για την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων αλλά είναι επίσης μια κρίσιμη προληπτική δράση. Με την εφαρμογή του ελέγχου ακεραιότητας χώρου, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες και οι επενδύσεις που έχουν κάνει για την προστασία από την πυρκαγιά θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα όταν θα είναι απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολλές οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητάνε τα αποτελέσματα του ελέγχου ακεραιότητας χώρου όταν πρόκειται να ασφαλίσουν το πιο σημαντικό και νευραλγικό σημείο πληροφοριών και δεδομένων μιας επιχείρησης.

Πως γίνεται, ποιες είναι οι τεχνικές διαδικασίες;

Η διαδικασία δοκιμής ακεραιότητας δωματίου περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αεροστεγανότητας των τοίχων, των θυρών και όλων των διελεύσεων ενός χώρου για να διασφαλιστεί ότι αυτός μπορεί να διατηρήσει την ακεραιότητά του όταν ενεργοποιείται το σύστημα πυρόσβεσης. Βασικά, ελέγχουμε για διαρροές και χαραμάδες χιλιοστών.
Η διαδικασία του ελέγχου περιλαμβάνει την χρήση ειδικού εξοπλισμού για την μέτρηση της αεροστεγανότητας και την επιβεβαίωση της ικανότητας ενός χώρου να συγκρατεί τα πυροσβεστικά αέρια. Με τη δημιουργία ελεγχόμενης υπερπίεσης ή υποπίεσης, οι εξειδικευμένοι ελεγκτές αεροστεγανότητας μπορούν να προσδιορίσουν την ακεραιότητα του χώρου και να εντοπίσουν τυχόν αδυναμίες.

Ο ρόλος της Τεχνολογίας στον Έλεγχο Ακεραιότητας Χώρου

Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας είναι απαραίτητη στη διαδικασία του Ελέγχου Ακεραιότητας Χώρου. Ο ειδικός εξοπλισμός της BlowerDoor GmbH, όπως οι τουρμπίνες, οι ψηφιακοί ανιχνευτές διαρροών και οι συσκευές μέτρησης πίεσης, παίζουν κεντρικό ρόλο στην ακριβή αξιολόγηση της ακεραιότητας των χώρων.

blower2

Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος διατήρησης ενός ελέγχου ακεραιότητας χώρου;

Ο ελάχιστος χρόνος διατήρησης ενός ελέγχου ακεραιότητας χώρου καθορίζεται τυπικά από το ανανεωμένο πρότυπο ISO 14520-1:2023 (Gaseous fire-extinguishing Systems), το οποίο περιγράφει τις απαιτήσεις για τα αέρια συστήματα καταστολής της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, ο ελάχιστος χρόνος διατήρησης για έναν χώρο τα είναι 10 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων το δωμάτιο πρέπει να διατηρεί πίεση τουλάχιστον 25 Pa περισσότερη από την ατμοσφαιρική πίεση. Αυτός είναι ο ίδιος ελάχιστος χρόνος διατήρησης που συνιστάται από το πρότυπο NFPA 2001 που χρησιμοποιείται συνήθως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί ή οδηγίες σε συγκεκριμένες καταστάσεις ή κλάδους και ο πραγματικός χρόνος διατήρησης που απαιτείται για έναν έλεγχο ακεραιότητας χώρου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις και τις συνθήκες της εγκατάστασης.

Προκλήσεις και Λύσεις

Παρά την κρίσιμη σημασία του, ο έλεγχος ακεραιότητας δωματίου μπορεί να είναι περίπλοκος λόγω της μοναδικότητας κάθε χώρου. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις αυτές, οι ειδικοί χρησιμοποιούν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους για να προσαρμόσουν τη διαδικασία ελέγχου στις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

blowerdoor3

Σημασία της Συνεχούς Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης

Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών πυρασφάλειας, καθώς και των διαχειριστών κτιρίων, είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του ελέγχου ακεραιότητας δωματίου. Η κατανόηση της διαδικασίας, των οφελών και των προκλήσεων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη προετοιμασία και ανταπόκριση σε ενδεχόμενες πυρκαγιές.

blowerdoor4

Πόσο συχνά πρέπει να διεξάγεται ο Έλεγχος Ακεραιότητας Χώρου;

Στις χώρες που ακολουθούνται και τηρούνται οι επίσημες οδηγίες, η συχνότητα των Ελέγχων Ακεραιότητας Χώρου καθορίζεται από τους κανονισμούς ή τις οδηγίες πυρασφάλειας. Τα δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρότυπα είναι το ISO 14520-1:2023 για συστήματα καταστολής πυρκαγιάς με αέρια και το EN 15004-1:2019 για συστήματα αφρού πεπιεσμένου αέρα.
Κατά το ISO 14520-1:2023 οι Έλεγχοι Ακεραιότητας θα πρέπει να διεξάγονται σε αέρια συστήματα πυρόσβεσης «τουλάχιστον κάθε 12 μήνες ή όποτε γίνονται τροποποιήσεις στον χώρο». Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές, όπως η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, τότε θα πρέπει να διεξαχθεί ένας Έλεγχος Ακεραιότητας για να διασφαλιστεί ότι δεν διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος καταστολής αερίων.
Το EN 15004-1:2019 επίσης συνιστά τη διεξαγωγή Ελέγχου Ακεραιότητας σε συστήματα αφρού πεπιεσμένου αέρα «τουλάχιστον κάθε 12 μήνες ή όποτε γίνονται τροποποιήσεις στον χώρο. Αυτό είναι σύμφωνο με τις οδηγίες για τα αέρια συστήματα πυρόσβεσης.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρόκειται για τις ελάχιστες απαιτήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο να διεξάγονται δοκιμές ακεραιότητας δωματίου πιο συχνά. Για παράδειγμα, εάν ένα δωμάτιο έχει υποστεί σημαντική φθορά ή εάν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στη διάταξη ή τη χρήση του χώρου, μπορεί να είναι σκόπιμο να διεξάγονται δοκιμές πιο συχνά.

Τι συμβαίνει εάν το τεστ ακεραιότητας δωματίου αποτύχει;

Εάν ο Έλεγχος Ακεραιότητας αποτύχει, τότε θα χρησιμοποιήσουμε την ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών μας για να εντοπίσουμε τυχόν σημεία διαρροής. Μετά την ολοκλήρωση μιας πλήρους ανάλυσης, θα προτείνουμε οδηγίες στον ιδιοκτήτη ή στον εργολάβο ώστε να σφραγίσει σωστά τον χώρο.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η δοκιμή ακεραιότητας δωματίου είναι μια ουσιαστική αξιολόγηση της ικανότητας ενός δωματίου να περιέχει κατασταλτικά αερίων. Επίσης, είναι ένα κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων, του εξοπλισμού και των ευαίσθητων πληροφοριών σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες κτιρίων θα πρέπει να διενεργούν τακτικές δοκιμές ακεραιότητας δωματίου για να διασφαλίσουν ότι οι εγκαταστάσεις τους πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ζημιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αφιερώνοντας χρόνο για να κατανοήσουν τη σημασία των δοκιμών ακεραιότητας δωματίου, οι ιδιοκτήτες κτιρίων μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων τους και των ανθρώπων και των πληροφοριών που προστατεύουν.